Algemene voorwaarden Bier-koerier.nl 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Bier-koerier.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Butterfly Marketing Communications, gevestigd aan Kerkstraat 310, 1017HC te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 78004101.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels het Platform een Overeenkomst sluit of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Koper en een Verkoper die middels het Platform en aldus door tussenkomst van Bier-koerier.nl tot stand komt en die voorziet in de levering door de Verkoper van een of meerdere Producten.
 5. Platform: www.bier-koerier.nl waarop Overeenkomsten door Kopers worden gesloten.
 6. Aanbod: het aan de Koper middels het Platform gerichte aanbod van Verkopers betreffende Producten.
 7. Verkoper: iedere onderneming die bij Bier-koerier.nl is aangesloten en die Producten middels het Platform aanbiedt en verkoopt.
 8. Producten: de in het kader van een Overeenkomst, door de betreffende Verkoper aan de Koper te verkopen en te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot, bier, wijn, sterke drank, frisdrank en eten.
 9. Service: de prestaties waartoe Bier-koerier.nl zich jegens Kopers en Verkopers verbindt in het kader van de exploitatie van het Platform, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen, het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van de totstandkoming van Overeenkomsten, het doorsturen van bestellingen naar Verkopers en de afwikkeling van betalingen ter zake.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door Kopers en de Service gericht aan Kopers. Behoudens voor zover uit het bepaalde in deze algemene voorwaarden anders voortvloeit, gelden deze algemene voorwaarden niet voor de rechtsverhouding tussen Bier-koerier.nl en Verkopers. Bij het Aanbod en bij Overeenkomsten is Bier-koerier.nl niet verder betrokken dan als bemiddelaar. Voor het Aanbod en de (kwaliteit van de) Producten is de betreffende Verkoper verantwoordelijk en aansprakelijk.
 2. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk in het Aanbod van de betreffende Verkoper is vermeld, zijn op het Aanbod en de Overeenkomst de (algemene) voorwaarden van de Verkoper van toepassing, met dien verstande dat het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden, in geval van strijdigheid, te allen tijde prevaleert boven de (algemene) voorwaarden van de Verkoper. De Koper en Verkoper kunnen jegens elkaar een beroep doen op het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de Koper en Bier-koerier.nl verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. De Koper en zijn eventuele gezelschap dienen in geval van de levering van alcoholische dranken de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Op verzoek van de Verkoper zullen deze personen zich legitimeren. Indien aan vorenbedoelde voorwaarden niet wordt voldaan, kan de Verkoper de afgifte van de Producten achterwege laten. Artikel 5.4 is van overeenkomstige toepassing.
 2. Verkopers maken van het Platform gebruik om hun Aanbod aan Kopers te openbaren. Bier-koerier.nl vervult hierbij slechts een bemiddelende rol. De informatie uit het Aanbod wordt door de betreffende Verkoper bepaald, voor de inhoud waarvan Bier-koerier.nl niet verantwoordelijk is. Bier-koerier.nl is dan ook niet aansprakelijk doordat zij in het kader van de Service uitgaat van door Verkopers verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 3. De Verkopers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste en volledige informatie omtrent de door hen aangeboden Producten. Het Aanbod wordt, conform de door de betreffende Verkoper aan Bier-koerier.nl verstrekte gegevens, waaronder eventuele afbeeldingen mede begrepen, zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw op het Platform weergegeven. In het Aanbod weergegeven productafbeeldingen kunnen evenwel slechts als indicatief worden beschouwd. De in het Aanbod vermelde gegevens kunnen namelijk in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in kenmerken van de Producten welke de Koper redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine afwijkingen in kleuren, maten en gewichten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de Koper geen grond voor klachten, geen grond om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
 4. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de Koper gekozen Aanbod op de daartoe op het Platform aangewezen wijze door de Koper is aanvaard. Vervolgens zal Bier-koerier.nl de totstandkoming van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk langs elektronische weg aan de Koper bevestigen.
 5. De Koper dient alle bij het plaatsen van de Overeenkomst gevraagde verplichte betaal-, contact- en adresgegevens juist en volledig te verstrekken. De Overeenkomst kan slechts correct worden uitgevoerd indien de bedoelde gegevens juist en volledig zijn. Indien de Koper onverhoopt onjuiste of onvolledige betaal-, contact- en/of adresgegevens bij het aangaan van de Overeenkomst heeft opgegeven, dient de Koper daarvan onverwijld mededeling te doen aan Bier-koerier.nl. Bier-koerier.nl is evenwel nimmer aansprakelijk voor door de Koper geleden schade ontstaan doordat de Koper onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 6. Iedere Overeenkomst is na totstandkoming daarvan bindend; behoudens voor zover voorzien in het overige van deze algemene voorwaarden, maakt de Koper geen aanspraak op kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen betaling.

ARTIKEL 4. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING

Omdat de Producten snel bederven dan wel een beperkte houdbaarheid hebben, is het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek uitgesloten.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Uitsluitend de Verkoper is jegens de Koper verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst. Ter zake de uitvoering van de Overeenkomst aanvaardt Bier-koerier.nl dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 2. De Producten worden bezorgd op het door de Koper opgegeven afleveradres.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Koper op het moment dat de Producten door of namens de Koper in ontvangst zijn genomen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Koper is toe te rekenen, is de Verkoper ontslagen van zijn leveringsverplichting en is Bier-koerier.nl niet gehouden de overeengekomen betaling te restitueren of kwijt te schelden.
 5. Indien de bestelling niet of niet volledig is geleverd als gevolg van overmacht van de zijde van de Verkoper of als gevolg van een omstandigheid die de Verkoper is toe te rekenen, dient de Koper daarvan zo spoedig mogelijk, althans binnen zeven dagen na het plaatsen van de bestelling mededeling te doen aan Bier-koerier.nl. Indien vervolgens komt vast te staan dat de Verkoper niet, onjuist of onvolledig heeft geleverd, maakt de Koper jegens Bier-koerier.nl aanspraak op evenredige restitutie van de overeengekomen betaling.

ARTIKEL 6. | FRAUDE OF VERMOEDEN DAARVAN

 1. Indien de Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld door onjuiste gegevens bij de totstandbrenging van de Overeenkomst op te geven, de Producten niet in ontvangst te nemen of door zijn betalingsverplichtingen niet na te komen, is Bier-koerier.nl gerechtigd toekomstige bestellingen van de Koper te weigeren.
 2. Indien Bier-koerier.nl gerede twijfel heeft dat de Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet is nagekomen of zal nakomen, is Bier-koerier.nl gerechtigd de Overeenkomst namens de Verkoper te annuleren. Indien in dat geval reeds door de Koper is betaald voor de Producten, zal Bier-koerier.nl de betaling restitueren.

ARTIKEL 7. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het Aanbod vermeldt uitdrukkelijk de verkoopprijs inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
 2. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe bij het aangaan van de Overeenkomst door de Koper gekozen betaalmethoden. Na totstandkoming van de Overeenkomst is de Koper onherroepelijk aan zijn betalingsverplichting gebonden.
 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Koper, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Koper handelt in hoedanigheid van Consument.
 4. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Koper.

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID VAN BIER-KOERIER.NL EN VRIJWARING

 1. Verkopers bepalen de inhoud van hun Aanbod op het Platform. Bier-koerier.nl is niet gehouden zich er van te vergewissen of de van Verkopers afkomstige gegevens zoals op het Platform geopenbaard, onrechtmatig, onjuist of misleidend zijn. Bier-koerier.nl aanvaardt ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Bier-koerier.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Koper voor toegang tot zijn eventuele account op het Platform.
 3. Bier-koerier.nl spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan Bier-koerier.nl niet garanderen dat de voorzieningen op het Platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op het Platform steeds probleemloos functioneren. Elke aansprakelijkheid van Bier-koerier.nl ter zake is uitgesloten.
 4. Bier-koerier.nl is te allen tijde bevoegd het Platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het Platform of de servers van Bier-koerier.nl of derden. Alle aansprakelijkheid van Bier-koerier.nl als gevolg van de tijdelijke ontoegankelijkheid van het Platform of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 5. Indien het Platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar websites van derden, is Bier-koerier.nl nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 6. Bier-koerier.nl is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, letselschade, overige gevolgschade, verlies van gegevens en overige immateriële schade, verband houdend met het gebruik van het Platform en de overige uitvoering van de Service door Bier-koerier.nl.
 7. De Koper vrijwaart Bier-koerier.nl van al zijn aanspraken en aanspraken van derden (waaronder Verkopers mede begrepen) in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, welke aanspraken betrekking hebben op schade die niet aan Bier-koerier.nl kan worden toegerekend. Indien Bier-koerier.nl uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Bier-koerier.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bier-koerier.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bier-koerier.nl en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

ARTIKEL 9. | KLACHTBELEID

 1. Omdat Bier-koerier.nl niet aansprakelijk is voor het Aanbod, de uitvoering van de Overeenkomst door de Verkoper en de omstandigheid dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden, dient de Koper eventuele klachten daaromtrent rechtstreeks, en aldus zonder tussenkomst van Bier-koerier.nl, te richten aan de Verkoper. Bij geschillen ter zake kan Bier-koerier.nl niet worden betrokken en aanvaardt Bier-koerier.nl geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Klachten van de Koper over de Service, dient de Koper Schriftelijk en volledig en duidelijk omschreven aan Bier-koerier.nl te richten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, heeft ontdekt.
 3. Bij Bier-koerier.nl ingediende klachten over de Service worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien een klacht over de Service niet in onderling overleg tussen de Koper en Bier-koerier.nl kan worden opgelost, kan de Koper het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Platform en de onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de software, vormgeving en werking van het Platform en beelden getoond middels het Platform, behoren toe aan Bier-koerier.nl dan wel zijn licentiegevers, waaronder Verkopers mede begrepen kunnen zijn. Het is zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van Bier-koerier.nl c.q. de betreffende licentiegever, verboden het materiaal waarop de rechten van Bier-koerier.nl c.q. de licentiegever rusten, te verveelvoudigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken.
 2. In geval van een aan de Koper toerekenbare inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, behoudt Bier-koerier.nl c.q. de licentiegever zich alle rechten voor die hem krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op het Aanbod, Overeenkomsten, het gebruik van het Platform en de Service is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval tussen Bier-koerier.nl en de Koper een geschil mocht ontstaan, zijn zij gehouden zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan, onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Bier-koerier.nl aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen Bier-koerier.nl en de Koper kennis te nemen.

Beoordelingen